קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

דירקטורים ונושאי משרה

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

המבטח ישפה כל מבוטח בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקיד המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, למעט ובמידה ששופה עלידי החברה.

שיפוי התאגיד

המבטח ישפה את החברה בגין נזק שנגרם לה כתוצאה מתביעה, שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, אולם רק כאשר ועד לתקרה, שהחברה נדרשת או רשאית על-פי החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק.
בכפוף לתנאי פוליסה זו, המבטח יקדים תשלום הוצאות משפט הנובעות מתביעה, גם לפני סילוקה הסופי.

דירקטור או נושא משרה

כל אדם שמונה או נבחר כדין כדירקטור או נושא משרה בחברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייחשב כדירקטור או נושא משרה כל מי שכיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה, מזכיר החברה, מבקר פנים, חשב, גזבר, יושב ראש, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, סגן מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, וכל מנהל אחר הכפוף במישרין ליושב ראש, למנהל הכללי, למנהל העסקים הראשי, ו/או כל אדם הממלא תפקיד כאמור בחברה, גם אם תוארו שונה מהמצוין לעיל, ו/או ממלא תפקיד מקביל, בהתאם לכללים, החוקים, התקנות, תזכיר החברה, תקנות התאגדות החברה, או כל חוק או תקנה, החלים על החברה בנושאים אלה.

מבוטח - כל אדם אשר כיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה. הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם, אשר יכהן כדירקטור או נושא משרה לאחר תאריך רכישת הביטוח.
נזק - חיוב כספי, שיחויב המבוטח לשלם על - פי דין בגין תביעה, בין בשל פסק דין או בשל הסדר משפטי אחר, לרבות פיצויים והוצאות משפט. נזק אינו כולל קנסות אזרחיים או פליליים ופיצויים עונשיים על-פי דין, סכומים המהווים פיצוי כהוצאות לדוגמה ופיצויים עונשיים (למעט פיצויים הנפסקים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע), מסים, כל סכום עבורו המבוטח אינו אחראי על-פי דין או נושאים אשר לא ניתן לבטחם על-פי דין. נזק או נזקים, לרבות הוצאות משפט, שמקורם ביותר מתביעה אחת נגד המבוטח, אך נובעים או קשורים לאותו מעשה שלא כדין - יהוו לצורך פוליסה זו, נזק אחד.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

 רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011