קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
מחלקה פיננסית
על הסוכנות
צור קשר

תנאי שימוש ושמירת פרטיות

האמור במסמך זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

רישום לאתר

המשתמש מבקש להצטרף למערכת מידע אישי של קבוצת שקל - ניהול וביטוח פיננסים (להלן "שקל") לצורך קבלת שירותי מידע ("להלן השירותים") על התיק הביטוחי שלו כפי שמופיע אצל שקל.

שימוש באתר

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים מהאתר כפופה לכל תנאי השימוש החלים על האתר ולמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ויפורסמו באתר.

השימוש באתר, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה, ולכן המשתמש מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
שקל שומרת על זכותה לשנות את התנאים, ההתניות וההודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי המידע המוצג במערכת הינו לצרכי סקירה והתעדכנות שוטפות בלבד, המבוסס על המידע שמועבר לשקל מהגופים המוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה) ואינו מהווה מידע אשר ניתן להסתמך עליו והוא מוצג ללא כל אישור רשמי על נכונותו, וכן הוא אינו מהווה בכל צורה ואופן תחליף לקבלת מידע עדכני מהגופים המוסדיים או שירות של ייעוץ /שיווק פנסיוני מבעל רישיון על פי דין.

בנוסף המשתמש מצהיר כי:

1. ידוע לו כי שקל הינה סוכנות לביטוח, וכי התכניות מתנהלות בגופים מוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וכיו"ב), וכי שקל אינה אחראית בכל צורה ואופן לאיכות ודיוק הנתונים המועברים על ידי הגופים המוסדיים.

2. ידוע לו כי עדכניות המידע שיוצג במסגרת השירותים תהיה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי שקל כפי שיתקבל מהגופים המוסדיים. שקל פועלת להבטחת עדכניות המידע המוצג, אך תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל במסגרת השירותים לבין המידע הרשמי המצוי אצל הגופים המוסדיים או אצל שקל יהא המידע אצל הגופים המוסדיים בלבד מחייב, אלא אם מדובר במידע המצוי בידי שקל בלבד.

3. ידוע לו כי הנתונים הנמסרים על ידו בבקשת הצטרפות זו לא יעודכנו אוטומטית בשקל ובתכניות, וכי אם ברצונו לעדכנם, עליו לעשות זאת באמצעות מוקד שירות הלקוחות של שקל או באמצעות סוכן הביטוח.

4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ששקל לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לגבי החלטות ו/או פעולות של המשתמש שנעשו בהסתמך על מידע שסופק על ידי ובאמצעות האתר.

אבטחת המידע

1. המשתמש מסכים כי ההודעה ובה קוד ההפעלה הראשוני תימסר לו טלפונית לאחר זיהוי על ידי נציג החברה, שתבוצע בהתאם לנוהלי שקל ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.

2. סיסמת הגישה למערכת לרבות קוד ההפעלה הראשוני שישלח אל המשתמש ואמצעי אבטחת מידע אחרים ככל שיידרשו לצורך השימוש במערכת (להלן: "אמצעי אבטחת מידע") הינם אישיים וסודיים ויינתנו למשתמש לצורך שימוש אישי בלבד ואין להעבירם לאחר. המשתמש מאשר כי הוא מודע לחשיבות שמירת אמצעי אבטחת המידע, לשימוש אישי בלבד וכי הוא יפעל למען הגנה עליו ומניעת חשיפתו לכל גורם אחר.

3. המשתמש מתחייב להודיע לחברה מיד כשייוודע לו אודות כל מקרה של שימוש לרעה במערכת, או קיום חשש סביר לכך, לרבות חשיפה ו/או אובדן ו/או גניבה של איזה מאמצעי אבטחת המידע ו/או מידע על התכניות ו/או כל מידע אחר שנתקבל ו/או הועבר שלא בהרשאתו.

4. המשתמש יודע כי שקל עשויה להשתמש בספקים חיצוניים לצורך אספקת השירותים, אך לא יהיה בכך כדי לגרוע מהאמור במסמך זה.

הסכמה למסירת נתונים

המשתמש מאשר כי המידע הכלול בבקשת ההצטרפות וכל מידע שיימסר ו/או נמסר על-ידו בעקבות בקשת הצטרפות זו וכן בכל כניסה לאתר האינטרנט של שקל, ניתן מרצונו ובהסכמתו המלאה ויוחזק וישמר במאגרי המידע ממוכנים או אחרים בה נוהגת שקל לרכז נתונים אודות לקוחותיה. כן ידוע לו והוא מאשר כי המידע שמסר ישמש לצורך מתן שירותים בנוגע לתוכניות ו/או לצורך הפעילות השוטפת ו/או דיוור ישיר בקשר עם השירותים כאמור ו/או לצורך קיום חובות על-פי דין בקשר עם האמור לעיל והכול לרבות משלוח תכנים שיווקיים מטעם שקל באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות אלקטרוניות או הודעות מסר קצר (SMS) ("אמצעים אלקטרוניים") כמו כן, המשתמש מסכים כי המידע שמסר, לרבות נתונים אודות אמצעי תקשורת עימו, ישמש גם לצורך יצירת קשר עמו על-ידי שקל בכל הקשור למתן השירותים מעת לעת.

יובהר, כי כל משתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מרשימות התפוצה של שקל ו/או מקבלת פניות באמצעים אלקטרוניים וזאת באמצעות פנייה טלפונית או לחילופין באמצעות מייל למוקד שירות הלקוחות של שקל. בנוסף, המשתמש יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה על ידי לחיצה על קישור במייל השיווקי האחרון שהתקבל מקבוצת שקל.

סיכונים, אחריות והגבלת אחריות

המערכת מעצם היותה מבוססות על תוכנות, חומרות ורשת האינטרנט, חשופה לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע"י גורמים עוינים, התחזות לאתרי הקבוצה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות.

שקל עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים, המהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט כמפורט בתנאי השימוש ובמסמך מדיניות אבטחת מידע ופרטיות. ידוע למשתמש, שעל אף האמצעים הללו, אספקת השירות באמצעות האינטרנט כרוכה בסיכונים רבים, כדוגמת (אך לא רק) חדירת וירוסים ותוכנות עוינות, פריצה, חדירה וחשיפת מידע אישי אודות המשתמש או שינוי נתונים, התחזות ושימוש בפרטים כוזבים וכיו"ב. לפיכך מסכים המשתמש, כי כל עוד שקל נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא וכל הפועלים מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מהעלאת פרטי לאתר, שימוש באתר, קבלת מידע באמצעות האתר וכן מתן השירות או הפסקתו.

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין הנתונים שבמערכת, יהיו שקל וכל הפועלים מטעמה פטורים מאחריות;

א. לכל נזק, הפסד או הוצאה כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם כשל, שגיאה במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד של המשתמש או של שקל, כתוצאה מגורמים ותקלות שאינן בשליטת שקל.

ב. לכל נזק, הפסד או הוצאה כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר, כל התנהגות פוגעת, בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ובהתאם לתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין השימוש שיעשה באתר בניגוד לתנאים המפורטים במסמך זה ובתנאי השימוש.


שינוי או הפסקת השירותים באתר

שקל תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירותים באמצעות המערכת.

שקל שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי קבלת השירות. בכל עת יופיעו באתר תנאי קבלת השירות המעודכנים של שקל. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות התר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר שקל, ואי מתן הודעה מצד המשתמש על הפסקת השירותים יהווה הסכמה לתנאים אלה, ובלבד שלא ייגבה ממנו כל תשלום עבור השירותים, אלא בהסכמת המשתמש מראש. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי קבלת השירות.

קישורים (Links ) של צד שלישי וקניין רוחני

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי שאינם מופעלים בידי שקל, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לשקל שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

אם יחליט המשתמש להקליק על ו/או להיכנס לקישורים הללו, יידע כי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

כמו כן, האתר מכיל חומרים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות וידיאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות שקל וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. אין לעשות כל שימוש אשר יפגע בזכויות קנייניות אלה.


מידע כללי בדבר פרטיות

יובהר, כי שקל תשמור במאגרי המידע את פרטי כניסותיו של משתמש לתיק הלקוח שלו.

כמו כן, נשמר מידע אודות כמות הכניסות של משתמשים לאתר לצרכי סטטיסטיקה.

שקל אינה שומרת פרטים אישיים או פרטי של מי שאינם משתמשים (לרבות זיהוי IP) ולמעט אם מילאו פרטיהם במסגרת "צור קשר".

שקל אינה שותלת Cookies במחשביהם של המבקרים או המשתמשים באתר.


כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

תנאים אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהם תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

מילון מושגים
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011